ศูนย์เด็กเล็ก

  ห้องบอล-บ่อบอล   มุมพัฒนาการเด็ก    
       
             
ห้องประชุม   สนามกีฬา-ลานอเนกประสงค์