Articles

 

                                                                                                  การประเมินค่าดัชนีมวลกาย

BMI
มาตรฐานสากล(ยุโรป)
BMI
มาตรฐานอาเซียน(เอเชีย)
การแปรผล

< 18.5

< 18.5

น้ำหนักน้อยเกินไป

18.5-24.9

18.5 - 22.9

ปกติ

25-29.9

23 - 24.9

น้ำหนักเกิน

30-34.9

25 - 29.9

อ้วน

35-39.9

30 - 39.9

อ้วนมาก

 

           เหมาะสำหรับสถานบริการสาธารณสุข,โรงพยาบาล,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 ซมสายวัดรอบเอวคำนวณค่าBMI 1 ชุด ประกอบด้วย

1. สายวัดรอบเอวคำนวณค่าBMI (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร) 1 ชุด

 

           

สนใจโทรสอบถามได้ที่ 082-7900948 / 082-7900949 หรือ โทร. 02-8737030