Articles

         มะเร็งเต้านมกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโรคหนึ่งของประเทศไทย โดยพบอัตราอุบัติการณ์ซึ่งปรับตามมาตรฐานอายุ (ASR) เท่ากับ 38 ต่อประชากร
100,000 คน จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2553 พบว่าสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ร้อยละ 56 มาพบบุคลากรด้านสุขภาพในระยะลุกลามแล้ว
ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตมีน้อยลง ส่วนสตรีที่รอดชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่ตามมาอย่างมากมายประการสำคัญคือประเทศต้องสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสูงมาก วิธีการยับยั้งไม่ให้เกิดการสูญเสียดังกล่าวที่ดีที่สุดคือการสอนให้สตรีรู้จักตรวจเต้านมด้วยตนเองเพียงเดือนละครั้งจะช่วยอัตรา
การรอดชีวิตในสตรี   มากขึ้นถึงร้อยละ 80-90

          คณะผู้วิจัยหุ่นเต้านมจำลองได้ทำการวิจัยและพัฒนาหุ่นเต้านมจำลองมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี จนกระทั่งได้หุ่นเต้านมจำลองรุ่นเสริมใยตาข่ายที่มีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความเสมือนจริงและความทนทานต่อการใช้งาน โดยผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ประเภทซิลิโคน นำมาขึ้นรูปเป็นเต้านมสตรี
ผิวชั้นนอกเป็นชั้นบางเลียนแบบผิวหนังมนุษย์และเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นตาข่ายใยไหม เนิ้อชั้นในมีลักษณะยืดหยุ่นเลียนแบบชั้นไขมันและกล้ามเนื้อเต้านม
สตรี ฝังก้อนซิลิโคนแข็งที่มีลักษณะขนาดความลึกและตำแหน่งที่แตกต่างกัน โดยจำลองแบบขนาดและตำแหน่งของการเกิดเนื้องอกที่พบบ่อยในเต้านมสตรีไทย
ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณลักษณะเสมือนเต้านมสตรีโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และพยาบาล
ตลอดจนผ่านกระบวนการวิจัยที่ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่า สามารถใช้เป็นสื่อการสอนและฝึกทักษะการตรวจเต้านมในสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับถึงปัจจุบัน
ได้มีการนำหุ่นเต้านมจำลองนี้ไปใช้สอนและฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

  

            หุ่นเต้านมจำลอง (Breast Model)

คุณลักษณะของหุ่นเต้านมจำลอง
1.เนื้อเต้านมทำจากซิลิโคนที่พัฒนาให้มีความยืดหยุ่นคล้ายเต้านมสตรี และเสริมด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ “เส้นตาข่ายใยไหม” เพื่อความคงทนแข็งแรง
2.ฝังก้อนซิลิโคนจำลองที่ประดิษฐ์เหมือนก้อนเนื้องอกที่มีลักษณะ ขนาดและความลึกในชั้นของเต้านมที่ระดับต่างกัน
3.ก้อนจำลองเนื้องอกมีขนาดตั้งแต่ 0.2 เซนติเมตร ถึง 1.0 เซนติเมตร
4.สามารถคงทนต่ออุณหภูมิและความชื้นในประเทศไทยได้ดี
5.ทนทานต่อการใช้สอนและฝึกทักษะตามสภาพปกติ

 

องค์ประกอบ ชุดหุ่นเต้านมจำลอง  1 ชุด ประกอบด้วย
1.กระเป๋าหิ้วขนาด 10 นิ้ว x 6 นิ้ว x 3 นิ้ว ภายในบุฟองน้ำอย่างดีสำหรับบรรจุหุ่นเต้านมส่วน  ด้านข้างใช้วางหุ่นเต้านมเพื่อสอนตรวจเต้านมในท่ายืน มีลักษณะกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหมาะต่อการนำติดตัวไปสอนทั้งภายในและภายนอกสถาที่ จำนวน 1 ใบ
2.หุ่นเต้านมจำลองขนาด 4 นิ้ว x 5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
3.แผ่นคู่มือการใช้และวิธีการดูแลรักษา 1 แผ่น
4.หนังสือคู่มือการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 1 เล่ม
5.แป้งฝุ่น 1 กระป๋อง
6.แผ่นป้ายการตรวจมะเร็งเต้านม  1 แผ่น
 

การดูแลรักษา
   เพื่อการรักษารูปทรงให้สวยงามควรเก็บไว้ในกระเป๋าหิ้วบุฟองน้ำเมื่อไม่ได้ใช้งาน ทำความสะอาดโดยใช้แป้งฝุ่นลูบไล้ทั่วหุ่นเต้านมทั้งก่อนและหลังใช้งาน และไม่ควร ให้หุ่นเต้านมสัมผัสกับกระดาษพิมพ์หรือหมึกพิมพ์

 

ข้อควรระวัง
   เพื่อยืดอายุการใช้งานของหุ่นเต้านม ในการสอนและฝึกปฏิบัติกับหุ่นเต้านมให้ปฏิบัติเสมือนกับการตรวจเต้านมของตนเอง โดยอย่าดึงหรือกดด้วยน้ำหนัก ที่รุนแรงมากเกินไป

 
ราคาปกติ 9,000 บาท ขายเพียง 4,990 บาท

สนใจโทรสอบถามได้ที่ 082-7900948 / 082-7900949  หรือ โทร. 02-8737030