Review สินค้า

   

 โมเดลอาหารธงโภชนาการ 36 รายการ  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนโรคไต 24 รายการ  โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนโรคไต 50 รายการ
     

 โมเดลอาหารธงโภชนาการ 44 รายการ โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนผู้ป่วยเบาหวาน 33จาน โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนผู้ป่วยเบาหวาน 53จาน
     

 โมเดลอาหารกินหวาน-มัน-เค็ม  โมเดลอาหารของหวานที่ทำให้เกิดฟันผุ โมเดลอาหารโรคหลอดเลือดตีบ/ตัน(ไขมันทรานส์)
     

 โมเดลอาหารหญิงตั้งครรภฺ์  โมเดลอาหารเด็กอายุแรกเกิด-1ปี โมเดลอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง